Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist

De Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist is bedoeld om ervaren juristen in ongeveer drie maanden bij te scholen om als overheidsjurist te kunnen gaan werken. Bij ervaren juristen valt te denken aan beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in deze opleiding, verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State.

Wanneer: 1 keer per jaar (ieder voorjaar)
Duur: 14 sessies (gemiddeld 2 per week) van elk 3 uur per keer
Kosten: 2500,-

Programma:

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst is bedoeld om elkaar en de Academie te leren kennen. Daarnaast nodigen we een directeur WJZ uit om te vertellen hoe je als jurist het best in een politiek-bestuurlijke omgeving kunt opereren. We sluiten deze bijeenkomst af met een diner.

Module 1            Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context (4 dagdelen)
Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen en overheidsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s en de manier waarop juristen daarmee te maken kunnen krijgen, worden behandeld evenals hoe zij daarmee het best kunnen omgaan. Tijdens de laatste sessie vindt een paneldiscussie plaats. Het panel bestaat uit een directeur-generaal en twee directeuren WJZ.

NB: De deelnemers aan de Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist en de Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist volgen de startbijeenkomst en de eerste module gezamenlijk. Daarna volgen de wetgevingsjuristen en de overheidsjuristen modules die op hun beroep zijn toegespitst.

Module 2            Specifiek juridische context overheid (5 dagdelen)
In deze module worden verschillende, voor overheidsjuristen relevante, onderdelen van het recht belicht.

  • Wet open overheid (Woo)

In dit onderdeel komen in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van de Woo aan de orde. Aan de hand van casuïstiek en recente ontwikkelingen zullen de docenten de uitzonderingsgronden, de verhouding tussen de Woo en andere openbaarmakingsregelingen, zoals artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) behandelen en praktische handreikingen over de afhandeling van informatieverzoeken geven.

  • Aanbestedingsrecht basis

In dit onderdeel staat centraal dat aanbestedende diensten zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste toepassing van de voor hen geldende nationale en Europeesrechtelijke regels. Behandeld wordt wanneer moet worden aanbesteed en op welke wijze, hoe bij spoed dient te worden gehandeld en hoe de rechtsbescherming is geregeld.

  • Subsidie en staatssteun

In dit onderdeel wordt ingegaan op een belangrijk instrument voor de overheid om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, namelijk het met geld uitlokken van gewenste activiteiten. Het juridische kader, inclusief de Europese regels voor het verlenen van steun door overheden en het actuele rijksbeleid over subsidie (zoals het Uniform subsidiekader) worden belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk, zoals incidentele subsidies, verdelingssystematieken, verplichtingen en voorwaarden, en horizonbepalingen.

  • Civiel recht

Dit onderdeel is erop gericht inzicht te krijgen in de specifieke rol die de overheid inneemt als zij zich van het privaatrecht wil of moet bedienen of als zij anderszins daarmee wordt geconfronteerd. Verschillen ten opzichte van ‘gewone’ privaatrechtelijke actoren - natuurlijke en (privaatrechtelijke) rechtspersonen - treden vooral op bij schadeclaims in relatie tot de publieke taak van de (rijks)overheid en bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarom zal de aandacht vooral uitgaan naar enerzijds ‘overheidsaansprakelijkheid’, waarbij ook de onrechtmatige overheidsdaad aan de orde zal komen, en anderzijds naar ‘de overheid als privaatrechtelijke contractspartij.’ Beoogd wordt voor beide onderwerpen de basisbeginselen te behandelen waarmee vrijwel iedere overheidsjurist wordt geconfronteerd.

Module 3            Behandelen van bezwaar en beroep (2 dagdelen)
In deze module worden de hoofdlijnen van het bestuursprocesrecht in theorie en praktijk behandeld vanuit het gezichtspunt van de departementale jurist. Hierbij staan de rechtsbescherming in het algemeen en een praktijkgerichte benadering van de verschillende facetten van de bezwaar- en beroepsfase centraal. Met behulp van voorbeelden en ‘tips and trucs’ uit de praktijk worden de verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces behandeld, zoals ontvankelijkheid, beslistermijnen, het horen, de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de bestuurlijke lus en de versnelde en vereenvoudigde behandeling van het beroep bij de bestuursrechter. Ook de inhoud van de beslissing op bezwaar en het verweerschrift komen aan de orde.

Module 4            Procederen voor overheidsjuristen (3 dagdelen)
In aanvulling op de module ‘Behandelen van bezwaar en beroep’ staat in deze cursus de procedure bij de bestuursrechter centraal. De verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces komen aan de orde, evenals de werkwijze van de bestuursrechter en de rol die de overheidsjurist daarin heeft en vooral kan spelen. Denk aan de bevoegdheden van de rechter, de ontvankelijkheid, de bestuurlijke lus, de volgorde ter zitting en de opbouw van de uitspraak. Ook wordt aandacht besteed aan (het slim lezen van) het besluit, de beroepsgronden, het verweer, de aanvullende stukken, het eventuele pleiten en het beantwoorden van vragen ter zitting.

Afronding           Examen & diploma uitreiking
De opleiding eindigt met een examen. Om de situatie in de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen is dit een groepsopdracht die binnen een aantal weken dient te worden ingeleverd. Na de beoordeling vindt een nabespreking plaats. Bij een positieve beoordeling krijgen de deelnemers een diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. In het geval van een negatieve beoordeling, krijgen de betreffende deelnemers de mogelijkheid om bij de eerstvolgende opleiding het examen te herkansen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen deelcertificaten voor de gevolgde modules te ontvangen.

Actueel cursusaanbod

Geen actueel aanbod